MENÜ
Élethosszig tartó tanulás...


"Ha tudod, hol a cél, a hozzá mutató jeleket is észre fogod venni." 
  Marie Clarance

A feltöltés folyamatban!

 

j0434541.gif

 

 

Matemetika 3. osztály

 1. 1. feladat

 

Egy szám ötszöröséhez 13-at adtunk, 363-at kaptunk. Melyik ez a szám?

 

 1. 2. feladat

 

Három almát és egy krumplit                                                Négy almáért két krumplit lehet

egy káposztára lehet cserélni.                                                kapni.

 

Hány almáért lehet kapni egy káposztát?

Hány krumpliért lehet kapni egy káposztát?

 

 1. 3. feladat

 

Egy macskabarát család négy szobájába kukkantottunk be.

a)      az első szobában a bentlévőknek 5 feje és 20 lába,

b)      a második szobában a bentlévőknek 5 feje és 18 lába,

c)      a harmadik szobában a bentlévőknek 5 feje és 10 lába,

d)      a negyedik szobában a bentlévőknek 8 feje és 26 lába volt.

Hány ember és hány macska volt az egyes szobákban?

 


Matemetika 3. oszt.

 1. 1.feladat

 

Ha éjjel 12 órakor esik az eső, lehetséges-e, hogy 96 óra múlva napsütéses lesz az idő? Miért?

 1. 2.feladat

 

Gondoltam egy számra, százat hozzáadtam, és 31 tízest kaptam. Melyik számra gondoltam?

Írd le, hogyan számoltál!

 

 1. 3.feladat

 

Egy sporttáborban 13 magyar gyerek volt, ebből 8 volt fiú. A táborban összesen 22 fiú és 8 külföldi lány volt. Hány gyerek volt összesen a táborban?

 


A tigris és a róka

/Kínai népmese/

A róka egyszer találkozott a tigrissel. A tigris rávicsorgott, a karmát kieresztette, és

meg akarta t enni. A róka cselhez folyamodott és így szólt:

– Uram! Ne képzeld, hogy egyedül te vagy az állatok királya. Én is vagyok olyan

félelmetes, mint te. Ha nem hiszed, tegyünk próbát! Induljunk el. Én megyek elöl, gyere

utánam. Ha az emberek nem ijednek meg tőlem, széttéphetsz.

A tigris beleegyezett, és a róka után mendegélt az országúton. Amikor a vándorok a

róka mögött a hatalmas tigrist meglátták, rémülten elfutottak.

Erre a róka büszkén megszólalt:

– Na látod?! Elöl mentem, az emberek csak engem láthattak, mert mögöttem

kullogtál!

– Igaz, ami igaz – döbbent meg a tigris, és behúzott farokkal elszaladt.

A tigris és a róka cím meséhez kapcsolódó kérdések

1. Miért kellett cselhez folyamodnia a rókának?

________________________________________________________________________

2. Hol találkozott az emberekkel a róka és a tigris?

________________________________________________________________________

3. Miért futottak el a vándorok?

________________________________________________________________________

4. Melyik szó illik a mesében szereplő rókára és tigrisre? Írd a nevük mellé a

hozzájuk illő tulajdonságok számát!

1. hatalmas, 2. félelmetes, 3. gyáva, 4. hízeleg, 5. furfangos, 6. buta

4A A tigris: ____________________________

4B A róka: ____________________________

A sonkát osztó róka

/Magyar népmese/

Mikor a vadászok hintón mentek vadászni, elvesztettek egy nagy darab sonkát az

erdőben. A róka és a farkas találta meg. Azt mondja a róka:

– Ketten találtuk meg, úgy illik, hogy igazságosan osztozkodjunk rajta. Ne kapjon az

egyik nagyobbat, mint a másik. Majd én kétfelé osztom – ajánlotta, s azután a közepén

kezdte kétfelé rágni a sonkát.

Mikor a sonka túlsó végére ért, látták, hogy nem egyforma nagy.

– Ez a nagyobb – mondta a róka, s lerágott bele egy darabot.

Akkor meg a másik fele lett nagyobb, abból rágott le egy jó nagy darabot. Addig

rágta, osztotta a sonkát kétfelé a róka, hogy a végén semmi sem maradt.

A sonkát osztó róka cím meséhez kapcsolódó kérdések

5. Hol találta a sonkát a farkas és a róka? Mondattal válaszolj!

________________________________________________________________________

6. Miért ajánlotta fel a róka, hogy osztja el a sonkát? Írd le!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Kié lett végül a sonka? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A: A farkas és a róka is ugyanakkora darabot kapott.

B: A farkas ette meg az egészet.

C: A róka ette meg az egészet.

D: Egyiküké sem, a vadászok visszajöttek érte.

Mindkét meséhez kapcsolódó kérdések

8. Figyeld meg a mesékben szereplő rókákat! Miben hasonlítanak? Írd le!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Keress hasonlóságot a tigris és a farkas tulajdonságaiban vagy sorsában!

Írd le!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 


Nyelvtan 3. osztály

j-ly pótlása

 

fo...ó

kirá...

mé...

ra...zol

to...ás

 

 

 

 

 

te...

a...tó

ha...

ká...ha

moso...og

 

 

 

 

 

...uk

sa...t

bago...

furu...a

var...ú

 

furu..ázik

ha...nalodik

szabá...oz

 

 

 

osztá...oz

moso...gós

é...szakázik

 

 

 

elbú...ik

fo...tat

he...ettesít

Ékezetek pótlása szavakban

lobogo

hordobol

mentoov

 

 

 

tepi

szomoru

kesziti

 

 

 

keseru

kaputol

gyuszu

 

 

 

szallitott

gyaluval

terito

Ékezetek pótlása szövegben

Szarnya nincs, es megis ropul. A fold folott  koros-korul. Neha fent szall, neha lent szall. Ismeri ot tavasz, osz, nyar. A hataval napot takar. Esot zudit, hogyha akar.

 

Pótlás szövegben

Nekib__sul  erre a dide__gő  királ__. Szigor__    paran__al a kapuba kiáll: „Vá___átok ki kertem minden éke__égét, a szóló sző__őnek aranyvenyigéjét, a mosolygó almát, a cse__gő barackot, há___atok a tűzre minden kis harasztot!”

(Móra Ferenc)

Hosszú-rövid hang pótlása

 

m _ g _ tt

b _ kk

_ ll _

f _ gg _ ny

f _ rr _

 

 

 

 

 

h _ ssz _

h _tty _

p_ tty _s

_ ssz _s

k _ p _

 

su....og

vá....al

do....ott

 

 

 

me....dörög

gyal....l

föl....tt

 

 

 

búcs....zik

tü....entett

goly....zik

 

gyu….ad

sziva….ú

ki….ebb

me.…iség

ma....ag

ut….lsó

e….enlő

megá….ó

gy….jtemény

cs….szda

 

a__ony

ka__ál

na__al

fü__öny

f o __ó

 

 

 

 

 

fo__óság

ki__ebb

á__atkert

gőz__ajó

ko__og

Hosszú mássalhangzók pótlása közmondásokban

 

Kölcsön kenyér vi…..a jár.

 

Madarat to…..áról, embert bará…..áról.

 

 

 

Szegény e…..bert még az ág is hú…..a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Másképp írom, másként mondom pótlással

 

tty vagy tj?

 

ggy vagy dj?

jj vagy lj vagy lly?

lá.....a

 

szi.....a

 

va.....al

 

 

 

 

 

fü.....ent

 

me.....es

 

fé.....en

 

 

 

 

 

fu....a

 

hor.....a

 

he.....el

 

 

 

 

 

po.....an

 

vé.....e

 

tanu.....on

 

 

 

 

 

ha.....ú

 

bu.....an

 

sü.....ed

 

 


Helyesírási totó

Húzd alá a helyesnek tartott alakokat!

A                                      B                                      C

1.

menyasszony

mennyasszony

menyaszony

2.

vizi

vízi

vízí

3.

látccék

látsszék

látszjék

4.

tulajdonképen

tulajdonképpen

tulajdon képpen

5.

taníttatja

tanittatja

tanítatja

6.

higyjem

higgyem

hidjem

7.

bennszülöt

benszülött

bennszülött

8.

hunnyátok

hunyjátok

húnyjátok

9.

kölcség

költség

kőltség

10.

játszd

jácd

játsszd

11.

affölött

afölött

afölöt

12.

efajta

effajta

effalyta

13.

Csepel szigeti

csepel-szigeti

Csepel-szigeti

+1.

bója

bólya

boja

 

Egészítsd ki a következő szólásokat, közmondásokat ly-nal vagy j-vel!

Ami…en a munka, o…an a …utalma.

Kevé…, mint a borbé… .

Rossz gá…a az, ame…nek dereg…é…e nincs.

Elmúlt, mint a tava…i hó.

 

 


Nyelvtan 3.oszt.

 

 1. Így hallom, de így írom! 10 pont

 

lögdös- ………………………..                 ravasság - …………………………….

athat - ………………………….                annya - ……………………………….

bontya - ………………………...               bottya - ………………………………..

kösség - …………………………               horgya - ……………………………….

egésség - …………………………             eszt - ………………………………….

 

 1. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével !                      10 pont

A mesében a vén banya (boszorkány) __________________ változott.

Régen ( arany) __________________ fizettek.

A rózsabokor tüskéi ( rongy) _______________ szaggatták az ingem.

A királyfi megíivott a ( sárkány) ________________________ (király)__________________ választották a fiút.

 1. Pótold a j-t vagy ly-t!                                                                                    10 pont

 

to__ás,   go__ó,   korcso__a,    __ukas,   __átékos,    pa__ta,    la__tor__a,    fehér__e,    kasté___,    bö__t

 

 1. Telefonkönyvek, névsorok készítői a betűrendet követik. Írd le betűrendbe a költők nevét! 12 pont

a.) Gárdonyi Géza, Juhász Gyula, Áprily Lajos, Méhes György,Varga Katalin, Egyed Emese

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

b.) Számozd meg őket a helyes sorrend szerint!

 

Ede         Edina        Éva        Emőke      Etele       Emese

___           ___           ___         ____        ____          ____

 1. Rövid  –t vagy hosszú  –tt? 14 pont

 

1. befuto__ 2. tévede___3. repül__ 4.   átugro__5.hozo__ 6.  marad__7.halad__ 8.  süllyed__9.eltörö__ 10.  gyógyul__11. kijö__ 12.  megken__13.szalad__ 14.  szállíto__

 1. Melyik lehet az első szótag? Keresd meg és írd be az ábrába! 8 pont

 

bog-       bot-       gó-      hall-        hé-       pá-      fák-        tud-

-lya

-ja

 

 1. Valaki alaposan összekeverte a következő szólásokat. Írd le őket helyesen! 8 pont

 

  1. Tiszta vizet öntött a tűzre.
  2. Kiteszi az ebet.
  3. Rossz fát tett a pohárba.
  4. Karóhoz köti a szűrét.

a.)_____________________________________________________

b.)_____________________________________________________

c.)______________________________________________________

d.)______________________________________________________

 

 1. Melyik szó nem illik a sorba? Húzd alá! 6 pont

 

  1. zászló, tenger, liba, szalad, burgonya, tó
  2. kialszik, elmegy, felel, átszalad, leír, megtanul
  3. kiált, bejön, rohan, lovagol, lepel

 1. Írd le szótagolva az alábbi szavakat!                                                           7 pont

 

tea, udvarias, állomás, állvány, kulcslyuk, mosollyal, füttyentett

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

 1. Tagold az alábbi tagolatlan mondatokat!                                                   15 pont

 

Estefelémegszólalazelsőfülemüle.

________________________________________________________________________

Gyulaóvatosanszedtefelazsinórt.

________________________________________________________________________

Bütyöknekelkellettismernie.

________________________________________________________________________

 

Elérhető pontszám: 100

Elért pontszám: _______

 

 

 

Hírek

 • Testvérkedvezmény!
  2011-02-10 08:48:48

  Kedves Szülők!

  Testvérkedvezmény a korrepetálások árából! Érdeklődni a megadott elérhetőségeken lehet!

Asztali nézet